Onze visie

speelplaats

Pedagogische uitgangspunten

  1. Leren is ‘zelf doen’. Dit veronderstelt dat de school voortdurend situaties biedt waarin je zelf handelt, experimenteert. Zelf iets doen met allerlei materialen, in zeer diverse (probleem-) situaties dingen uitproberen, onderzoeken, ervaren… Dit is ‘denken gericht op ontwikkeling’. Uiteraard gaat het hier niet alleen om ervaringen met materialen, maar evenzeer om het omgaan met anderen en het vergroten van zelfkennis.

  2. Leren is ‘eigen antwoorden geven’. Dit betekent dat de begeleiding speelsituaties en klasmomenten zo organiseert dat kinderen uitgenodigd worden om zelf antwoorden te vinden. Die antwoorden weerspiegelen het denkstadium waarin ieder kind verkeert. Door op een open manier situaties te verkennen en geschikte vragen te stellen helpen we kinderen om nieuwe kenstructuren te ontwikkelen en eigen kennis op te bouwen.

  3. Leren is ‘van andere kinderen leren’. Wij geloven dat voor de intellectuele en emotionele (dus cognitieve) ontwikkeling de samenwerking tussen kinderen erg belangrijk is. Daarom willen we kinderen van verschillende leeftijden zo veel mogelijk kansen geven om met elkaar om te gaan. We moedigen de kinderen aan om meningen uit te wisselen, elkaar te bevragen, samen te werken.

  4. Leren is ‘zelfstandig zijn en samenwerken’. Leren is steeds gebaseerd op een zekere eigenzinnigheid, die stilaan aangevuld moet worden met een leren door oefenen in verantwoordelijk gedrag. Daarom moeten kinderen kunnen experimenteren, zoeken en praten met andere kinderen en volwassenen. De nadruk ligt niet op volgzame gehoorzaamheid maar op de ontwikkeling van werkelijke autonomie binnen een totaal samenwerkingsverband. Daarom streeft de begeleiding zoveel mogelijk een omkeerbare relatie met de kinderen na. Aanmoedigen, bevragen, kritiek en leiding geven, suggesties doen zijn over en weer uitdrukkelijk gewenst.

  5. Leren is ‘dicht bij je lichaam blijven, je goed in je vel voelen’. Een kind komt naar school als een levendig en graag bewegend iemand. We willen daarop ingaan door genoeg bewegingskansen te creëren en tijd te bieden om spelend en creatief bezig te zijn. Er moet ruimte zijn om de zintuiglijke gevoeligheid op zeer verscheiden wijze te stimuleren. Dansen, bewegen, schilderen, spelen… geven de drang naar lichamelijk contact en expressie vorm, maken die waar. Een positief lichaamsbesef is een belangrijke bijdrage tot een positief zelfbeeld.

  6. Leren gaat ‘over het leven, over samenleven’. De school is van de ouders, kinderen en leerkrachten. Het is een soort democratisch collectief, een school op haar breedst. Samenspraak tussen de kinderen is even belangrijk als de samenspraak tussen kind en volwassene. We willen kinderen een zo ruim mogelijke waaier van ervaringen bieden opdat zij de dingen rondom zich werkelijk zouden leren begrijpen, opdat zij het gevoel niet zouden verliezen iets te kunnen betekenen voor anderen; opdat zij in zichzelf een bevredigend evenwicht zouden vinden tussen hun eigen noden en gemeenschapsbehoeften.