Hoe zit de school in elkaar?

De pedagogische werking

Hiervoor zorgt ons pedagogisch team (de klasleerkrachten, zorgleerkracht en coördinator).

Het team vergadert wekelijks over allerlei praktische en pedagogische onderwerpen. De kleuterschool en de lagere school hebben ook regelmatig overleg over specifieke thema’s. Uiteraard zijn er ook nog de gewone pedagogische studiedagen.

Overleg over kinderen tussen team en ouders is essentieel op onze school. Er zijn minstens vier contactmomenten per jaar, ofwel in de vorm van een gezamenlijke klasavond, ofwel in de vorm van een individueel oudercontact. Daarnaast kan je de begeleider van je kind te allen tijde aanspreken en eventueel een afspraak maken voor een babbel. Ook de begeleiders zelf zullen het niet nalaten om je aan te spreken als zij de behoefte hebben aan een extra gesprek.


Leren van elkaar is een van onze uitgangspunten.

Daarom is de school georganiseerd in leefgroepen. In een leefgroep werken twee leeftijden heel nauw samen. Oudere kinderen krijgen de kans om jongere te begeleiden. Jongere kinderen leren van de oudere.

Bij de kleuters werken de tweede en derde kleuterklas heel gemengd. We spreken op Zeppelin dan ook gewoon van ‘de kleuters’.

De kleinste kleuters zijn een klasje apart, vanwege de specifieke noden. Toch doen zij geregeld activiteiten samen met de grotere kleuters.

In de lagere school zijn er drie leefgroepen van telkens twee klassen. Voor vakken zoals taal en wiskunde, werken de kinderen vaak per leeftijd, maar daarnaast gebeurt er heel veel samen.

Het leren van elkaar trekken we op sommige momenten verder door, over de leefgroepen heen, in andere samenwerkingsverbanden (eetgroepen, peertutoring, schoolproject…).


De organisatie

De leiding van Zeppelin bevindt zich op verschillende niveau's. Allereerst is er de AV (algemene vergadering) waarvan alle ouders en teamleden lid kunnen worden. Verschillende keren per jaar wordt de AV bijeen geroepen om verscheidene thema's te bespreken: de lopende financiën, structurele beslissingen, het pedagogisch beleid van de school, de invulling van een schoolproject, evaluatie van een schooljaar...

Daarnaast is er ook de RvB (raad van bestuur). De RvB bestaat uit ouders, een afvaardiging van het team en de coördinator. Tweewekelijks komen ze bij elkaar en coördineren zij het dagelijks bestuur van Zeppelin. De RvB volgt concrete dossiers op (financiën, gebouwen, pedagogisch beleid...) en coördineert de werkgroepen.

Als laatste is er de coördinator van de school. De coördinator maakt deel uit van het pedagogisch team en vervult een aantal overkoepelende taken. De coördinator houdt overzicht op de dagdagelijkse werking van de school en doet samen met de administratieve kracht de personeels- en leerlingenadministratie.

Vzw Zeppelin is een onderdeel van vzw De Kruin. Hierbij is De Kruin de overkoepelende vzw – de inrichtinde macht – en Zeppelin de enige vestigingsplaats.

Via vzw De Kruin zijn we een vrije, gesubsidieerde school. We zijn aangesloten bij de koepelorganisatie FOPEM (Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen). De Kruin maakt ook deel uit van de scholengemeenschap SOM (Scholengroep Onafhankelijke Methodescholen), verspreid over heel Vlaanderen. Klik op de linken voor meer informatie over FOPEM en SOM